Make your own free website on Tripod.com
 

南泉斬貓

 所 謂 「 禪 」 , 便 是 ─ ─ 只 有 他 說 的 分 兒 , 沒 有 你 說 的 分 兒 。

 譬 如 : 「 吃 過 早 飯 嗎 ? 」 「 弟 子 吃 過 了 。 」 「 洗 缽 去 吧 。 」 這 已 經 是 玄 機 了 。

 「 他 的 頭 髮 白 , 你 的 頭 髮 黑 。 」 此 中 有 道 理 。

 一 旦 問 到 「 何 謂 佛 ? 」 禪 師 都 各 出 奇 謀 說 些 深 奧 難 懂 的 話 , 但 聽 來 多 淺 白 : 「 佛 是 麻 三 斤 ! 」 「 佛 在 狗 身 上 ! 」 「 佛 是 乾 屎 橛 ! 」 「 佛 是 你 ! 」

 他 們 愛 把 水 壺 踢 翻 、 把 手 指 頭 咬 疼 、 把 蠟 燭 吹 滅 、 把 弟 子杖 擊 、 把 眼 閉 上 、 把 頭 搖 了 又 搖 ……

 作 出 一 些 莫 名 其 妙 的 動 作 , 吐 出 莫 名 其 妙 的 真 言 , 往 往 聰 ? 的 人 方 才 恍 然 大 悟 , 呀 ! 原 來 如 此 。 又 不 作 興 解 釋 , 歎 息 著 掉 頭 他 去 。
永 遠 是 他 們 有 理 。 你 明 白 了 嗎 ? 沒 ? 閣 下 欠 慧 根 。沒 資 格 反 駁 。
實 在 我 亦 曾 痛 恨 自己 蠢 。 在 這 動 盪 的 末世 , 我 們 需要 一 些 東西 來 開 解, 誰 知 連 最 基 本 的 都 胡 塗 了 。 弄 巧 反 拙 。

 趙 州 有 師 父 , 一 般 「 無 里 頭 」 。 這 位 老 人 家 是 南 泉 。 南 泉 住 持 的 寺 廟 中 , 一 天 傳 出 爭 執 之 聲 。 和 尚 們 為 了 一 隻 貓 而吵 起 來 。 甲 說 是 他 的 , 乙 說 是 他 的 , 丙 ……
南 泉 把 貓 和 人 都 抓 到 跟 前 。
他 道 : 「 任 何 人, 如 果 能 為 這 貓 說 出 真 話 , 我 就 放 牠 一 命 。 若 是 甚 麼 話 也 說 不 出 , 要 斬 死 牠 。 」

 眾 面 面 相 覷 。

 終 於 沒 有 一 個 和 尚 給 出 任 何 答 話 。

 南 泉 把 貓 斬 死 。

 趙 州 從 外 面 回 來 了 , 知 道 這 件 事 , 馬 上 把 穿 在 腳 上 的 草 鞋 脫 下 , 放 在 頭 上 , 然 後 出 去 。

 南 泉 一 見 此 狀 , 喃 喃 :「 如 果 他 在 的 話 , 我 就 不 必 斬 殺 貓 兒 了 ! 」
看 , 兩 師 徒 領 銜 主 演 !

 我 對 這 山 自 名 籍 < 無 門 關 > 的 公 案 一 直 懷 疑 。不 知 道 南泉 需 要 的 是 甚 麼 話 ? 是 甚 麼 大 道 理 牽 涉 到 用 生 命 來 教 訓 ? 為 甚 麼 一 個 高 僧 要 殺 生 ? 他 希 望 見 到 甚 麼 成 果 何 種 結 論 ? 這 個 悽 厲 的 影 響 有 沒 有 叫 一 眾 小 和 尚 還 俗 去 也 ?
當 然 也 有 假 設 : 
 

 世 上 有 很 多 「 話 」 不 是 「 真 話 」 。 說 了 等 於 沒 說 : 「 人 力 可 以 勝 天 」 、 「 前 途 未 可 限 量 」 、 「 赴 湯 蹈 火 」 、 「 才 高 八 斗 」 、 「 愛 是 無 緣 無 故 、 恨 有 千 般 理 由 」 、 「 罪 該 萬 死 」 、 「 振 臂 一 呼 , 四 方 響 應 」 、 「  只 要 努 力 , 一 定 有 成 功 的 一 天 」 、 「 天 網 恢 恢 」…... 。 這 些 , 我 們 說 了 千 百 年 , 到 底 還 是 不 信 。

 這 便 是 「 人 生 」 , 沒 有 人 能 為 它 說 出 真 話 。 各 人 自 有 答 案 , 都 是 假 象 、 到 必 需 決 定 時 , 無 法 毅 然 回 答 , 不 想 自 欺 欺 人 。 一 旦 遲 疑 , 那 貓 已 遭 斬 殺 。
但 我 們 不 願 意 那 麼 深 奧 。 教 育 之 路 , 是 方 便 普 遍 , 是 由 淡 入 深 , 而 非 故 弄 玄 虛 。 只 有 中 國 人 , 或 左 或 右 派 , 方 才 極 盡 迂 迴 及 「 無 厘 頭 」 之 能 事 。

 

-李 碧 華

 
 
選 自 < 南 泉 斬 貓 >
初 版 日 期 : 一 九 九 二 年 五 月
天 地  圖 書 有 限 公 司